... Na co
czekasz?
Zostań
ciachem!

Regulamin portalu społecznościowego www.eciacho.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.eciacho.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Odpowiedzialność serwisu
 9. Postanowienia końcowe
   

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.eciacho.pl prowadzony jest przez firmę IT-MEDIAX  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Zygmunta Noskowskiego 4/123a, 58-506 Jelenia Góra, NIP:6111714800, REGON: 020705191, adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@eciacho.pl, tel. +48 791 967 307
 2. Serwis www.eciacho.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.eciacho.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.eciacho.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   

II. Definicje

 1. CZAT - usługa elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Usługodawcę umożliwiająca prowadzenie rozmów między zalogowanymi Użytkownikami.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
 3. FORUM DYSKUSYJNE - usługa elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Usługodawcę, umożliwiająca wymianę wzajemnych poglądów oraz informacji w czasie rzeczywistym między Użytkownikami.
  Administratorem oraz moderatorem Forum jest Usługodawca. W przypadku wypowiedzi naruszających obowiązujące prawo lub podejrzenia takiego naruszenia (np. wypowiedzi obrażające konkretne osoby, zawierające hasła wzywające do nienawiści, rasizmu itp.), Administrator zobowiązuje się powiadomić odpowiednie służby udostępniając im wszelkie niezbędne dane takie jak adres IP czy e-mail.
 4. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.
 6. KONTO PREMIUM – Konto Użytkownika o rozbudowanej funkcjonalności, dostępne po uiszczeniu odpowiedniej opłaty zgodnie z cennikiem usług.
 7. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 9. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.eciacho.pl
 10. SYSTEM OCENIANIA - usługa elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie ocen dotyczących profili Użytkowników. Użytkownik może wystawić ocenę każdemu Użytkownikowi jednokrotnie.
 11. USŁUGODAWCA –  IT-MEDIAX, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Zygmunta Noskowskiego 4/123a, 58-506 Jelenia Góra,  NIP:6111714800, REGON: 020705191.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 14. UŻYTKOWNIK – Usługobiorca będący osobą fizyczną, który założył Konto w Serwisie, umożliwiające stworzenie indywidualnego profilu oraz korzystanie z jego funkcji.
 15. UŻYTKOWNIK PREMIUM  - Użytkownik Konta Premium.
 16. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
   

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. prowadzenie Konta oraz Konta Premium w Serwisie,
  2. korzystanie z Forum Dyskusyjnego,
  3. korzystanie z Newslettera,
  4. zamieszczanie zdjęć w Serwisie,
  5. wystawianie ocen dla danego profilu,
  6. zamieszczanie komentarzy,
  7. korzystanie z Czata,
  8. wysyłanie wiadomości między Użytkownikami,
  9. wysyłanie wirtualnych prezentów.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
   

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Premium w Serwisie jest odpłatne. Szczegółowy wykaz opłat zawiera cennik. (https://www.eciacho.pl/premium.html)
 3. Opłaty, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy uiszczać przy użyciu jednego z poniższych sposobów zapłaty:
  1. przelewem bankowym na konto Usługodawcy nr: 50 1020 5558 1111 1374 6970 0054, PKO Bank Polski SA,
  2. poprzez przesłanie płatnej wiadomości tekstowej (SMS-em),
  3. za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (DotPay). Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Premium zawierana jest na czas oznaczony zależny od wybranego pakietu i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia okresu na jaki została zawarta.
  3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  zaprzestania korzystania z Forum przez Usługobiorcę.
  4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu zdjęć w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wystawianiu ocen w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu komentarzy w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z czata zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłaniu wiadomości do innego Użytkownika zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  10. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłaniu wirtualnych prezentów Użytkownikom zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia treści, w szczególności komentarzy, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  6. szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich,
  7. wprowadzające w błąd Usługobiorców/Użytkowników.
    

V. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@eciacho.pl
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
   

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@eciacho.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
    

VII. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.eciacho.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców) są własnością Zbigniewa Nowaka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą IT-MEDIAX , adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Zygmunta Noskowskiego 4/123a, 58-506 Jelenia Góra,  NIP:6111714800, REGON: 020705191. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.eciacho.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.eciacho.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Użytkownik przesyłając zdjęcie oraz inne treści niebędące reklamą z zamiarem umieszczenia na stronie www.eciacho.pl udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęcia oraz innych treści niebędących reklamą  zgodnie z poniższymi zasadami.
 4. Licencja upoważnia Serwis do korzystania ze zdjęcia oraz innych treści niebędących reklamą przez czas nieokreślony (okres licencji) na stronie serwisu internetowego www.eciacho.pl.
 5. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia oraz innych treści niebędących reklamą, na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia oraz innych treści niebędących reklamą  - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia oraz innych treści niebędących reklamą, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie oraz inne treści niebędące reklamą utrwalono - wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,
  3. w zakresie rozpowszechniania zdjęcia oraz innych treści niebędących reklamą w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie zdjęcia oraz innych treści niebędących reklamą w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 6. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia oraz innych treści niebędących reklamą na obszarze całego świata.
 7. Ponadto Użytkownik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
  1. wyraża zgodę na dokonywanie przez Serwis, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Użytkownika, opracowań  zdjęcia oraz innych treści niebędących reklamą, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania ich do wymogów Serwisu, przekształcenia zdjęcia oraz innych treści niebędących reklamą  do formatu umożliwiającego korzystanie z nich w sposób wybrany przez Serwis, w stosunku do zdjęć oraz filmików zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez Serwis z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych powyżej;
  2. zezwala Serwisowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań zdjęcia oraz innych treści niebędących reklamą oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej;
  3. upoważnia Serwis do zniszczenia zdjęcia oraz innych treści niebędących reklamą dokonanego przez Serwis bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Użytkownika,
  4. przenosi na Serwis prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do zdjęcia oraz innych treści niebędących reklamą.
 8. Ponadto Użytkownik oświadcza, że:
  1. jest wyłącznym twórcą przesłanego zdjęcia oraz innych treści niebędących reklamą lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia oraz innych treści niebędących reklamą, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do zdjęcia oraz innych treści niebędących reklamą  nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Serwisu z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Serwis  przekazanych przez Użytkownika uprawnień,
  2. osoby występujące na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację zdjęcia i oświadczyły, że emisja ta nie naruszy ich dóbr osobistych.
  3. na każde żądanie Serwisu przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
 9. Użytkownik przesyłając Serwisowi zdjęcie oraz inne treści niebędące reklamą  ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
 10. Serwis ma prawo nieopublikowania zdjęcia oraz innych treści niebędących reklamą nadesłanego przez Użytkownika w przypadku, gdy naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązujące lub dobre obyczaje.
   

VIII. Odpowiedzialność serwisu

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Usługobiorców osobom trzecim.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Usługobiorców, wprowadzanych w Serwisie.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez Użytkowników, ani też nie daje gwarancji co do wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności zamieszczanych przez nich w Serwisie informacji.
 6. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
   

IX. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 

⋅⋅⋅ Ostatnia aktywność ⋅⋅⋅

Wczytywanie...

Reklama Zobacz blog Dark Estrelli!
Zaloguj się przez Facebook! KLIKNIJ!
x

Przypomnimy!

Urodziny:

Podaj swój e-mail
i datę urodzenia
Przypomnij hasło

x

Załóż konto już dziś!

Poznawaj ciekawych
ludzi z całej Polski!

Bierz udział w super
wydarzeniach i konkursach!

Zarezerwuj swój
login już dziś!

Hejka! Zaczynamy?

Urodziny:

Województwo:

Wybierz płeć:

Akceptuję regulamin serwisu i politykę prywatności,
zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych.

Zarejestruj się

Zarejestruj się przez Facebook! KLIKNIJ!